Leaders

Photo of Shana Davis

Shana Davis

(469)767-7877

shanadavis@ebby.com

Photo of Susan Makanani

Susan Makanani

(469)831-9141

susanmakanani@ebby.com